Nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG”

 •   12/08/2023 12:03:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”. Dự hội thảo có giảng viên nhà trường, các tác giả có bài tham luận. TS. Trần Thúy Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG”

 •   12/08/2023 11:45:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”. Dự hội thảo có giảng viên nhà trường, các tác giả có bài tham luận. TS. Trần Thúy Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC

 •   02/08/2023 12:33:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM 2023

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM 2023

 •   03/07/2023 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 1544-KH/HVCTQG, ngày 26/12/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ VIII-năm 2023.
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐỀ XUẤT, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐỀ XUẤT, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

 •   31/03/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 10-CTrPH/TCT-SKH&CN ngày 16/6/2022 giữa Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 -2025.
HỘI THẢO KHOA HỌC: THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ VỚI ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

HỘI THẢO KHOA HỌC: THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ VỚI ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 •   08/07/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học " Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ với Đảng và cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư (09/7/1912 – 09/7/2022). Đồng chí Đỗ Thị Minh – Lê Đình Vĩ - Phó Hiệu trưởng nhà trường dự, chỉ đạo và điều hành Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 •   27/06/2022 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1206-CV/TU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng ề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 20/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.
LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KH&CN GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, GIAI ĐOẠN 2022-2025

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KH&CN GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, GIAI ĐOẠN 2022-2025

 •   17/06/2022 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy về Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025, ngày 16/6/2022 Trường Chính trị tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: NHỮNG TIÊU CHÍ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG THEO QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: NHỮNG TIÊU CHÍ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG THEO QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

 •   29/04/2022 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Những tiêu chí văn hóa ứng xử trong nhà trường góp phần xây dựng văn hóa trường Đảng theo quy định về Trường Chính trị chuẩn”.
HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀO NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀO NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 •   18/07/2021 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/7/2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng một số nội dung trong các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”.
HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẦU CỬ Ở TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẦU CỬ Ở TỈNH BẮC GIANG”

 •   30/03/2021 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021 trên phạm vi cả nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 •   15/03/2021 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2021 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang cùng 08 trường chính trị, trường bộ, ngành: Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Long An, Phú Yên, Thanh Hóa và Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)".
Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân TP. Bắc Giang

Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân TP. Bắc Giang

 •   11/03/2021 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2021, ngày 10/3/2021 đoàn công tác của Khoa Nhà nước và Pháp luật đã triển khai nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Bắc Giang.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

 •   24/02/2021 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24 tháng 02 năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức xét duyệt thuyết minh các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.
Khoa Xây dựng Đảng và khoa Lý luận cơ sở tổ chức hội thảo khoa học

Khoa Xây dựng Đảng và khoa Lý luận cơ sở tổ chức hội thảo khoa học

 •   27/01/2021 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 06/01/2021 về Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2021; Hướng dẫn số 03- HD/ĐUK ngày 06/01/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về công tác truyên truyền Qúy I năm 2021. Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo năm 2021 của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang; Căn cứ đề xuất của 02 khoa Lý luận cơ sở và khoa Xây dựng Đảng.
Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở

 •   20/01/2021 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, ngày 15/01/2021, cán bộ, giảng viên khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại một số xã của Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA TẬP BÀI GIẢNG: “ THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC”

HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA TẬP BÀI GIẢNG: “ THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC”

 •   30/10/2020 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 17-KH/TCT ngày 28/9/2020 của Trường Chính trị tỉnh về biên soạn học phần: “ Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ngày 29/10/2020, Trường đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo các chuyên đề của tập bài giảng. Tham gia hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học nhà trường, thành viên Ban biên soạn và Phòng QLĐT và NCKH do đồng chí Trần Văn Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG”

 •   30/10/2020 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/10/2020, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020: “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang ”, do Thạc sỹ Trịnh Quang Hưng – Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật là chủ nhiệm đề tài.
Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Lục Nam

Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Lục Nam

 •   28/10/2020 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 532
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2020, sáng ngày 26/10/2020, các giảng viên trong Khoa Nhà nước và Pháp luật do đồng chí Trần Thị Kim Dung - Trưởng khoa làm trưởng đoàn đã triển khai nghiên cứu thực tế tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng học tại nhà trường chưa?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay2,601
 • Tháng hiện tại14,404
 • Tổng lượt truy cập3,710,061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây