18:35 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 19/02/2017 14:48
LEO THỊ LỊCH
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vai trò to lớn từ trong quá trình lịch sử hình thành quốc gia dân tộc và trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua các giai đoạn cách mạng, nông dân luôn là lực lượng hùng hậu, trung thành nhất đi theo Đảng, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân. Trực tiếp và toàn diện nhất là Nghị quyết số 26 – NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm, xuyên suốt. Đây là cuộc vận động đòi hỏi sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ để nông thôn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Với vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Giang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, từ đó phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Với hơn 246 nghìn hội viên nông dân, chiếm gần 85% số hộ nông nghiệp trong tỉnh, do đó để phát huy vai trò “chủ thể” của nông dân trong thực hiện phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn một số nội dung trong 49 nội dung của 04/19 tiêu chí bao gồm: (1) vệ sinh môi trường; (2) dạy nghề chuyển đổi cơ cấu cho lao động nông thôn; (3) giảm tỷ lệ hộ nghèo; (4) xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa để chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào “Nông dân Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh 03 phong trào thi đua của hội là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong đó, xác định khâu quan trọng trước tiên là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức, nếp nghĩ của người nông dân về chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Bởi muốn xây dựng được nông thôn mới phải có con người mới, cụ thể là người nông dân với tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới.

Chính vì vậy, các cấp hội đã tập trung tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từng bước đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thông qua việc học tập, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn; thông tin tại các buổi sinh hoạt định kỳ; tọa đàm, hội nghị, tập huấn; sinh hoạt của hơn 2 nghìn câu lạc bộ nông dân; trên hệ thống loa truyền thanh thôn, xóm và các hội thi nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo tăng số trang, xây dựng chuyên đề và nâng cao chất lượng tin, bài, thường xuyên cập nhật trên Bản tin phát hành hàng quý với 3.000 bản và trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hàng tuần, tháng, quý; phối hợp với Báo Bắc Giang xuất bản 450 cuốn sách “Hội Nông dân Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” với 34 chủ đề phản ánh kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo và những giải pháp xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội trên địa bàn toàn tỉnh…Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng nông thôn mới; cổ vũ nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực.

Đặc biệt, thông qua phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã thu hút được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công, hiến hơn 400 nghìn mét vuông đất làm đường giao thông; làm mới, sửa chữa và nâng cấp hơn 7 nghìn km đường giao thông nông thôn; cứng hóa, nạo vét, nâng cấp gần 4 nghìn km kênh mương nội đồng; xây dựng hơn 270 mô hình điển hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, hơn 50 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Biowish trong chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tích cực hướng dẫn, vận động nông dân thực hiện các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lạm phát và suy thoái kinh tế. Các cấp hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định số 74 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…Trên tinh thần đó, hàng năm có hơn 200 nghìn hộ đạt danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa”.

Xác định công cuộc xây dựng nông thôn mới, điều cốt lõi là phải nâng cao đời sống của nông dân, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển sâu rộng và lan tỏa trong cộng đồng dân cư nông thôn với hơn 100 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm. Phong trào đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ hội viên nông dân như: quỹ hoạt động hội vận động đạt trên 20 tỷ đồng; nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 31 tỷ đồng, triển khai cho hơn 50 dự án theo nhóm hộ ngành nghề, giúp trên 1.000 hộ nông dân có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp trên 2.000 tỷ đồng cho hơn 100.000 lượt hộ nông dân vay vốn sản xuất. Tích cực vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tham gia xây dựng hơn 100 cánh đồng mẫu lớn; duy trì và phát huy hiệu quả hàng trăm mô hình kinh tế tập thể, gần 2000 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi. Hằng năm các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu hàng nghìn lao động nông thôn có việc làm trong nước và hàng trăm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trực tiếp và phối hợp dạy nghề ngắn hạn cho trên 5 nghìn lượt hội viên, nông dân như thủy sản, chăn nuôi thú y, mộc, may công nghiệp…Thông qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng nông sản được nâng lên, thương hiệu hàng hóa một số mặt hàng nông sản của tỉnh từng bước được khẳng định như: Lúa thơm, thủy sản (Yên Dũng); nấm (Lạng Giang); cam Đường Canh, táo Đài Loan và mỳ Chũ (Lục Ngạn); na dai, Dứa Queen (Lục Nam); nuôi bò sinh sản (Việt Yên, Hiệp Hòa); trồng và chăm sóc cây cam V2, gà đồi (Yên Thế)…

 Những kết quả trên đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vị thế vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng được nâng cao. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 giảm xuống còn 11,93% năm 2016, thấp thứ 3 trong 14 tỉnh vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. 100% thôn, bản có điện; số thôn có nhà văn hóa đạt 86,1% tăng 3,1% so với năm 2011; số thôn, bản có cán bộ y tế đạt 99,7%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế không ngừng tăng lên, năm 2016 đạt trên 82%. 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm UBND xã…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp Hội cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, hoạt động của các cấp Hội Nông dân cần bám sát vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đổi mới nội dung, cập nhật thông tin, đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn trong sản xuất và đời sống để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Hai là, huy động các nguồn lực để giúp nông dân phát triển kinh tế theo hướng từ thoát nghèo chuyển sang no đủ và làm giàu. Phối hợp khắc phục tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, tích cực vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh có khối lượng, chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ba là, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức cho người nông dân về: kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập. Trong đó, trọng tâm là chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Trước mắt cần làm thí điểm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng chuyên canh lớn, có thế mạnh.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nông dân tại địa bàn dân cư để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nông dân, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của xã hội. Tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào nông dân thi đua yêu nước; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để hình thành mẫu người nông dân mới, đó là: Yêu nước, yêu chế độ, đoàn kết sáng tạo, hợp tác lao động có kỹ thuật, có kỷ luật, năng suất hiệu quả cao, có nếp sống văn hóa, văn minh, sống trung thực lành mạnh và hài hoà, là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Năm là, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và thống nhất về hành động, thực sự là “Trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; đại diện cho nông dân, các hiệp hội ngành nghề nông dân trong tham gia đàm phán, xử lý tranh chấp với các đối tác hoặc trong các vụ kiện về kinh tế; tập huấn cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá xuất khẩu. Tích cực tham gia tổ chức hợp tác lao động, xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản làng văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái.    

Sáu là, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”, đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND các cấp ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện một số chương trình, đề án phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường công tác dạy nghề cho nông dân gắn với tư vấn hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp trực tiếp đến với nông dân nhằm phục vụ sản xuất, tăng thu nhập nâng cao đời sống của nông dân trong tình hình đổi mới hiện nay./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 3541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136257

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723211

{T