18:50 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Thứ hai - 07/08/2017 10:47
.

Nguyễn Xuân Vượng

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Những năm vừa qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang xác định rõ mục tiêu“Phát triển tổ chức đảng, đảng viên ngoài khu vực Nhà nước, trọng tâm là Các khu công nghiệp tỉnh có vị trí rất quan trọng”. Đảng ủy Khối đã chăm lo công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình và kết quả bước đầu

Toàn tỉnh hiện có06 khu công nghiệp (Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Việt Hàn, Châu Minh - Mai Đình) và 27 cụm công nghiệp thu hút 455 dự án đầu tư, trong đó 127 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD. Trên 80% diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng của các khu công nghiệp và 66,5% diện tích các cụm công nghiệp đã được lấp đầy; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh và khoảng 22% số thu nội địa không tính tiền sử dụng đất. Đếntháng 12/2016 có 187 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó có 27 DN cổ phần, 126 DN có vốn đầu tư nước ngoài, 34 loại hình doanh nghiệp khác;các DN có văn phòng, chi nhánh hoạt động ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; thu hút, giải quyết việc làm cho gần 70 nghìn lao động. Hiện nay, công nhân lao động trong các doanh nghiệp của tỉnh khoảng 200 nghìn người, số lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp trên 100 nghìn người. Điển hình như công ty may Bắc Giang gần 11.000 người, Công ty May Hà Bắc – Hà Phong hơn 10.000 người. Các khu công nghiệp tỉnh có trên 70 nghìn người, trong đó trên 70% là lực lượng thanh niên công nhân. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng.

Đảng ủy Khối và Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh đã quan tâm việc tạo nguồn phát triển đảng từ đội ngũ cán bộ chủ chốt, công nhân lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thợ bậc cao và những quần chúng ưu tú trực tiếp sản xuất kinh doanh. Đảng ủy coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và bằng nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, tư tưởng, tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, tạo cho họ có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Phát động các phong trào thi đua để quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Xác định cho quần chúng hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp nghĩa vụ đối với nhà nước, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, doanh nghiệp vì cộng đồng. Thông qua phong trào thi đua phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn những quần chúng ưu tú tiêu biểu, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Các tổ chức đảng đã chú trọng phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn và các đoàn thể giới thiệu với tổ chức đảng đề nghị kết nạp đảng viên mới khi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện. Nhiều cơ sở đảng đã coi trọng việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho quần chúng nên đảng viên mới kết nạp chất lượng được nâng lên. Ba năm qua(2014-2016), Đảng ủy đã làm tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, từ việc cử 01 đồng chí đảng ủy viên về cơ sở thành lập chi bộ ghép đầu tiên (2013), đến nay đã thành lập được Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh, với 9 chi bộ và gần 200 đảng viên, chất lượng đảng viên mới ngày càng tăng, trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Đảng ta đã xác định “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, doanh nghiệp được khẳng định là trụ cột của nền kinh tế và đồng thời là động lực phát triển của nền kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ trên, công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp phải tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng chăm lo nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.Sự cần thiết phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các khu công nghiệp tỉnh, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các DN, bảo đảm các DN hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong DN tại các khu công nghiệp, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN thuộc các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DN.

Một là,đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng: Đảng ủy Khối coi trọng phương châm công tác của Đảng ủy, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả . Với cách làm mới, nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Với phương châm đó, Đảng ủy xác định rõ 2 mục tiêu cơ bản: Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững. Với một nhiệm vụ trọng tâm, ba chương trình trọng điểm. Một nhiệm vụ trọng tâm là, lãnh đạo cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh. Tập trung “Ba đồng hành cùng doanh nghiệp”: Đồng hành vận động các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng hành xây dựng doanh nghiệp chuẩn văn hóa DN và đồng hành chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Giải pháp về xây dựng điển hình tiên tiến: Mỗi đơn vị chú trọng xây dựng một tập thể điển hình tiên tiến; mỗi cấp ủy viên xây dựng, chỉ đạo thực hiện một điển hình tiên tiến và mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu. Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, coi trọng chất lượng, nâng cao số lượng, tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng đảng.

Hai là,Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tăng cường công tác phát triển đảng viên và chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đảng ủy khối đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Với tỷ lệ thanh niên trong các doanh nghiệp chiếm khoảng trên 70% số lao động trong doanh nghiệp, phải chăm lo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với công tác phát triển đảng viên mới . Phát động phong trào thi đua xây dựng đảng vững mạnh “Mỗi đảng viên chính thức hằng năm bồi dưỡng, giúp đỡ một quần chúng ưu tú vào Đảng”. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và nêu gương sáng của đội ngũ đảng viên và xác định tập trung lãnh đạo cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu. Thông qua phong trào quần chúng để thu hút công nhân, người lao động phấn đấu trở thành đảng viên, tăng cường sức sống mới cho Đảng. Đảng ủy coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và nêu gương đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền trên trang Website của Đảng bộ để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với đảng viên mới về sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội nơi doanh nghiệp đứng chân. Coi kết quả phát triển đảng viên mới  và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một chỉ tiêu xét tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM.

Ba là, phối hợp với các ngành thống nhất hành động, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chăm lo xây dựng doanh nghiệp chuẩn văn hóa. Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ trong doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Công Thương và một số cơ quan, ban ngành của tỉnh, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND nghe và giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng với sắp xếp tổ chức đảng cho phù hợp với thực tiễn ở cơ sở. Nghiên cứu tổng kết thực tiễn bằng đề tài khoa học cấp tỉnh về “phát triển tổ chức đảng, đảng viên ngoài khu vực Nhà nước”. Đảng ủy Khối chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tiếp tục giới thiệu cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp đi học chương trình cao cấp lý luận chính trị và phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo cơ sở đảng các doanh nghiệp.

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên là góp phần bổ sung sức sống mới cho Đảng, để Đảng ta mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và xây dựng đảng ngang tầm với yêu cầu “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường phát triển đảng viên mới và coi trọng việc quán triệt phương châm “Kết nạp đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên”. Tăng cường đội ngũ đảng viên trực tiếp phụ trách những nhiệm vụ trọng tâm, làm nòng cốt cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu xây dựng đảng vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả bài viết: Lưu Xuân Vượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 3592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136308

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723262

{T