19:17 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Thứ hai - 20/02/2017 14:26
.

Khi nói về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Lý luận là trí khôn của Đảng. Đảng không có lý luận thì khác nào người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ Nam. Người  nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Để cán bộ thực hiện tốt mọi công việc của Đảng thì: Tất cả các đảng viên phải cố  gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình. Do đó, công tác giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cách mạng, là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nó không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và lý tưởng cách mạng. Thông qua hoạt động này giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nhằm thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị; thời gian qua Tỉnh ủy Bắc Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được định hướng kịp thời với nội dung, hình thức phong phú hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng hơn. Các cấp ủy đã thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên; công tác quản lý học viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ; việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức; giảng viên giảng dạy các bộ môn chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn; trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên; phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tích cực, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng chống lại các luận điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã có những kết quả tốt. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức của tỉnh; củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; vận dụng có hiệu quả kiến thức vào các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa được thực sự coi trọng đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Việc cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo. Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị nhìn chung còn thiếu và yếu. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, phần bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác còn bất cập. Phương pháp giảng dạy còn một chiều, thiếu trao đổi, thảo luận. Công tác quản lý lớp học, kiểm tra, đánh giá học viên chưa thực sự chặt chẽ; ý thức tự giác cũng như tính kỷ luật của học viên trong quá trình học tập lý luận chính trị chưa cao. Việc tổ chức thao giảng, hội giảng, dự giờ, đóng góp ý kiến trao đổi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở các đơn vị còn chưa nhiều, chưa thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị ở một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn thiếu, xuống cấp; chế độ chính sách đối với người dạy, người học chưa phù hợp, ngân sách dành cho công tác giáo dục lý luận chính trị có nơi còn hạn chế. Việc kiểm tra giảng dạy lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, trung học phổ thông chưa được thường xuyên. Hiệu quả của việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, khái quát lý luận chưa cao, tính dự báo thấp, do vậy nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được làm sáng rõ, chưa thực sự đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới, đặc biệt trong điều kiện bùng nổ thông tin và phát triển thông tin mạng toàn cầu hiện nay; chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học lớn trong lĩnh vực khoa  học xã hội, nhất là các đề tài nghiên cứu về lý luận chính trị...

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới của nước ta đang phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, được tiến hành trong điều kiện trong nước và quốc tế có những thuận lợi, song khó khăn thách thức cũng rất lớn, nhiều vấn đề mới đặt ra cả về lý luận và thực tiễn, chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa nghiên cứu lý luận vừa tổng kết thực tiễn. Tình hình đó đòi hỏi sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Thực tiễn đòi hỏi phải tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm tới trên địa bàn tỉnh, cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận trong công tác tư tưởng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Cần tuyên truyền, triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và Nghị quyết số 114 - NQ/TU ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Hai là, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Khắc phục một cách có hiệu quả tình trạng ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ba là, cần tạo bước đột phá trong việc xây dựng, đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo phương châm lý luận gắn với thực tế, phát huy tính tích cực của người học. Tăng cường nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

Bốn là, đổi mới hơn nữa về phương thức tổ chức và phương pháp giảng dạy và học tập, khắc phục tình trạng mở lớp quá đông, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học bằng cách tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách giảm dần độc thoại, diễn giảng tiến tới áp dụng phương pháp nêu vấn đề, đối thoại, hướng dẫn người học, tự đọc tài liệu có sự kiểm tra, theo dõi của cán bộ giảng viên. Đồng thời, từng bước sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế vào trong giảng dạy như: Đèn chiếu, máy vi tính, biểu mẫu, thống kê, tăng cường trao đổi thảo luận, tranh luận để hiểu rõ vấn đề...

Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề; thường xuyên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp.

Sáu là, từng bước chuẩn hoá trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố theo Kết luận số 78-KL/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng ở trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới.

Bảy là, thông qua hoạt động của truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân trong việc hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiêp và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tám là,  chủ động phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch​

Tác giả bài viết: Đỗ Đức Hà

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG   I- Giới thiệu chung : ·   Trụ sở:  Đường Vương Văn Trà, TP. Bắc Giang ·   Điện thoại: 0240 859 436 ·   Fax:              0240 859 436 ...

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 3661

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136377

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723331

{T