19:02 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ hai - 07/08/2017 10:58
.

Hoàng Công Bộ

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; là diễn đàn phát huy dân chủ, trí tuệ của mỗi đảng viên trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là tấm gương phản chiếu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân thông qua mỗi đảng viên. Thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đó là vấn đề quyết định sức sống và sự phát triển của Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Gần đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Để thực hiện tốt nội dung các văn bản trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về sinh hoạt chi bộ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh và Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề...

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp để góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí cán bộ của các ban xây dựng đảng cấp huyện định kỳ đi dự sinh hoạt với các chi bộ để hướng dẫn chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân côngcác đồng chí cấp ủy viênvàcán bộ, công chức cấp xã là đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nơi cư trú để nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.Nhiều đơn vị trong Đảng bộ tỉnh đã tích cực, chủ động và có cách làm thiết thực như: Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh chỉ đạo đăng ký và duyệt nội dung sinh hoạt chuyên đề; Sơn Động xây dựng báo cáo chuyên đề hằng tháng về sinh hoạt chi bộ; Lục Ngạn, Lục Nam chỉ đạo mỗi xã, thị trấn chọn một chi bộ sinh hoạt điểm để rút kinh nghiệm triển khai đến các chi bộ khác; Yên Thế biên soạn bộ tài liệu về nội dung sinh hoạt chi bộ; Thành ủy Bắc Giang thành lập 10 tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về dự sinh hoạt ở chi bộ cơ sở; Tân Yên ban hành ‘‘Sổ tay nghiệp vụ công tác xây dựng đảng đối với bí thư chi bộ’’…

Theo nhận định chung, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, hầu hết các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh đã duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực hơn, gắn liền với giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; hình thức sinh hoạt đa dạng hơn, đã chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, ý thức tham gia sinh hoạt tốt hơn; dân chủ ngày càng được mở rộng, qua đó chi bộ đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ vẫn còn tồn tại những “căn bệnh cố hữu” đã nhiều lần được phân tích, chỉ ra trong nhiều báo cáo chuyên đề đó là: Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của một số đồng chí chi ủy, bí thư chưa chu đáo; còn có đồng chí bí thư chi bộ chưa nắm chắc quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt; việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chưa sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; duy trì, điều hành sinh hoạt lúng túng. Nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn; chưa đi sâu nắm bắt, kiểm điểm diễn biến tư tưởng của đảng viên. Nhiều chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề đều đặn. Trong thảo luận, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ còn ngại phát biểu, đóng góp ý kiến, nên chưa phát huy được tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Một số ít đảng viên cao tuổi là cán bộ hưu trí nhưng chưa nhiệt tình, né tránh việc gánh vác các hoạt động chung của chi bộ; thậm chí còn có đồng chí chần chừ, lần khất trong việc chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. Việc ghi chép biên bản, nghị quyết ở một số chi bộ chưa cẩn thận, không phản ánh được nội dung của cuộc họp…

Những “căn bệnh” trên tồn tại ở không ít chi bộ, có điều mỗi chi bộ mắc “nhiều bệnh” hay “ít bệnh” là không giống nhau. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta nói chung và các chi bộ nói riêng. Việc “bắt mạch đúng bệnh”, tìm ra những mặt còn hạn chế trong sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm của tất các các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó, từng chi bộ phải biết phân tích, đánh giá khách quan, chỉ ra “đúng bệnh” của mình, mới có thể tìm được biện pháp khắc phục hiệu quả.

Để không ngừng đổi mới và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay, cần sự quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là chi ủy, bí thư chi bộ; phải xác định đây là trách nhiệm trước Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đồng chí đảng viên, quá trình thực hiện cần phải quyết liệt, triệt để theo hướng “bệnh nào- thuốc ấy”. Theo đó:

Thứ nhất, đối với các cấp uỷ cấp trên:Cần đưa việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên trong các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ. Định kỳ rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt chi bộ ở đơn vị mình, chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đến tận các đồng chí cấp ủy viên chi bộ, nhất là sau mỗi kỳ đại hội. Định kỳ 6 tháng một lần, các cấp ủy trực tiếp kiểm tra và thông báo kết quả trong toàn đảng bộ về việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm, đồng thời biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai, đối với các chi ủy chi bộ:Cần phải xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ khoa học, cụ thể. Chi uỷ chuẩn bị chu đáo và thống nhất trước về nội dung, thời gian, hình thức, địa điểm sinh hoạt. Trường hợp bí thư chi bộ không là thủ trưởng đơn vị thì đồng chí bí thư nên tranh thủ ý kiến của thủ trưởng đơn vị trước, sau đó họp chi uỷ để thống nhất nội dung sinh hoạt. Chọn nội dung sinh hoạt cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; sự chỉ đạo của đảng ủy, của tổ chức đảng cấp trên; chương trình công tác của cấp ủy, của chi bộ trong nhiệm kỳ; tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân… Nội dung sinh hoạt cần được thông báo cho đảng viên trước khi họp ít nhất một ngày để đảng viên sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Chi ủy chi bộ phải thường xuyên quán triệt đảng viên của chi bộ quan điểm tham gia sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá tư cách của đảng viên. Để rèn luyện đảng viên, nhất là đảng viên trẻ ngại va chạm, ít chịu phát biểu, chi ủy chi bộ cần phân công, chỉ định đích danh đảng viên chuẩn bị ý kiến để phát biểu khi sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên đang sinh hoạt (kể cả đảng viên là cán bộ hưu trí) phải được phân công, giao công việc phù hợp, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc của chi ủy chi bộ hằng tháng.

Thứ ba, đối với bí thư chi bộ:Nếu như chi ủy là hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thì bí thư là “linh hồn” của chi bộ, vì vậy việc lựa chọn, bố trí những đảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết và có kiến thức về công tác Đảng làm bí thư chi bộ (nhất là ở chi bộ thôn, bản, tổ dân phố) là vấn đề hết sức quan trọng. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ phải phát huy được trí tuệ của tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Chủ tọa điều hành cuộc họp cần có kiến thức xây dựng Đảng; tác phong cởi mở, dân chủ, mềm dẻo, linh hoạt trong dẫn dắt vấn đề, cần định hướng nội dung thảo luận, đặc biệt là khả năng "gợi mở" vấn đề để đảng viên tham gia phát biểu, thảo luận; kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng. tổng hợp và kết luận ngắn, gọn, đúng nội dung hội nghị đã thảo luận. Sau cuộc họp, cần phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho từng đảng viên và thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh sự nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Ngoài các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, ít nhất mỗi quý một lần chi uỷ cần lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để sinh hoạt theo chuyên đề. Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy hoặc bí thư chi bộ cần nghiêu cứu, suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để chọn một số nội dung sinh hoạt chuyên đề như: Một số nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng thôn, bản, làng, khu phố văn hoá; xây dựng nông thôn mới; việc dồn điển, đổi thửa; hiến đất làm đường giao thông nông thôn; công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; việc phân công công tác cho đảng viên và quản lý đảng viên; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; biện pháp phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ khó, kết quả đạt được thường không ổn định; kỳ sinh hoạt này có chất lượng cao, có nhiều đổi mới, nhưng chưa chắc giữ được chất lượng ở các kỳ sinh hoạt sau đó. Điều này chỉ ra quan điểm thực hiện là: “chữa khỏi bệnh” nhưng phải thường xuyên “phòng bệnh”. Muốn vậy, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Cấp uỷ cấp trên cần phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức các ban tham mưu giúp việc cấp ủy thường xuyên kiểm tra, đi cơ sở để theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo, giúp đỡ chi bộ tổ chức sinh hoạt; sau khi dự sinh hoạt, tổng hợp tình hình báo cáo, đề xuất thường trực cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình, kỷ luật những chi bộ thực hiện không tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, còn phải đưa việc sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó, trong các hội nghị sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi bộ tổ chức để mỗi đảng viên đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức. lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kiểm điểm cá nhân theo hình thức tự phê bình và phê bình. Chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm; cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề sâu đối với tổ chức đảng cấp dưới có biểu hiện vi phạm; qua đó giúp cho việc sinh hoạt chi bộ bảo đảm nghiêm túc, giữ vững tính Đảng (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu) trong sinh hoạt; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Hoàng Công Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG   I- Giới thiệu chung : ·   Trụ sở:  Đường Vương Văn Trà, TP. Bắc Giang ·   Điện thoại: 0240 859 436 ·   Fax:              0240 859 436 ...

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3622

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136338

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723292

{T