18:10 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ CẤP XÃ Ở TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Thứ ba - 08/08/2017 09:15
.

Trịnh Hữu Bàn

Phó Chủ tịch TT ỦBMTTQ tỉnh

 

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú sinh sống, có truyền thống lâu đời, là thành lũy kiên cường chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù và chế độ cai trị của đế quốc phong kiến. Từ sau Cách mạng Tháng Tám, trải qua các cuộc kháng chiến của dân tộc và ngày nay trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vị trí, vai trò của cơ sở càng được khẳng định.

Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng; là nơi phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là nơi khơi dậy nguồn lực và sức mạnh toàn dân trong công cuộc đẩy mạng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

MTTQ Việt Nam ở cơ sở là nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động mọi người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và tổ chức thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt trận.

MTTQ Việt Nam ở cơ sở tham gia với chính quyền để giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng và chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang nói chung, MTTQ cấp xã nói riêng luôn được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hiện nay tỉnh Bắc Giang có 230 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 204 xã, 10 phường và 16 thị trấn. Uỷ ban MTTQ cấp xã có ban thường trực, trong đó có chủ tịch, 2 phó chủ tịch và các ủy viên. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về tuổi đời, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong 230 xã, phường, thị trấn có 94% đồng chí là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tham gia cấp ủy; trong đó có 25% là ban thường vụ cấp ủy; 429 cán bộ MTTQ cơ sở tham gia đại biểu HĐND cấp xã, trong đó 114 Chủ tịch, 34 Phó Chủ tịch và 281 Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ cấp xã đã xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương. Thường xuyên kiện toàn 2.495 Ban công tác Mặt trận ở mỗi khu dân cư; thành lập 230 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã; thành lập mỗi khu dân cư một Ban vận động nhân dân tham gia  bảo hiểm y tế do trưởng ban công tác Mặt trận làm Trưởng ban vận động; phối hợp hướng dân xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; hằng năm số gia đình văn hóa đạt trên 80%, khu dân cư văn hóa đạt trên 65%.

Tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thưc hiện chương trình an sinh xã hội như: Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “ Ngày vì người nghèo”; nhất là Tết vì người nghèo. Những năm qua, với chủ đề "Xuân ấm tình người" MTTQ cấp xã đã vận động, tiếp nhận và phân bổ trên 52 nghìn suất quà đến tay người nghèo; hỗ trợ tiền, ngày công xây dựng từ 350 đến 500 nhà đại đoàn kết; ngoài ra MTTQ vận động hỗ trợ cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, cho vay không tính lãi giúp các hộ nghèo sớm thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ cấp xã đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và thực hiện chương trình giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là công trình xây dựng nông thôn mới. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của đảng ủy, chi bộ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp xúc cử tri; đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp an toàn; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua dịp ngày hội đại đoàn kết các dân tộc 18/11 hằng năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ cấp xã ở một số nơi vẫn còn những tồn tại hạn chế cụ thể là: Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình đời sống, vật chất, tinh thần, tư tưởng, tình cảm nguyện vọng của nhân dân, nhất là ở những nơi còn tiềm ẩn phức tạp chưa được kịp thời, chưa tham mưu được giải pháp tốt để góp phần giải quyết dứt điểm tình hình. Việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát còn lúng túng. Nề nếp hội họp, sinh hoạt theo quy định của điều lệ chưa đầy đủ, chất lượng hội nghị còn hạn chế. Một số cán bộ trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ cũng như hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay cần có một số giải pháp cụ thể.

Một là:Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; định kỳ hàng tháng, quý, thường trực cấp ủy tổ chức giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời chỉ đạo cụ thể để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình công tác, nội dung phối hợp thống nhất hành động cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là cụ thể hóa nội dung nhân dân làm chủ trong cơ chế " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát" thành các quy chế, quy định để thực hiện ở từng địa phương.

Hai là:MTTQ các cấp nhất là cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tập huấn, trang bị tài liệu cho MTTQ cấp xã để nghiên cứu cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với địa phương triển khai đến khu dân cư thực hiện theo hướng tăng cường chủ động sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;  toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; mô hình tự quản bảo vệ môi trường,... nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở.

Ba là: MTTQ cấp xã phải tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chủ trì xây dựng và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhất là hướng dẫn Ban công tác mặt trận khu dân cư hoạt động thật hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bốn là:Thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của MTTQ, những người có uy tín ở khu dân cư để tăng cường nguồn lực về con người, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của MTTQ. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo hiệu quả của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng bền chặt.

Tác giả bài viết: Trịnh Hữu Bàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3468

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723138

{T