01:19 +07 Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thứ năm - 05/01/2017 08:43

ThS. Dương Thị Hoàng Yến

Trưởng Khoa Dân vận

Nhận xét, đánh giá cán bộ là việc hệ trọng, là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được tiềm năng của từng cán bộ và cả đội ngũ cán bộ. Đánh giá không đúng cán bộ sẽ dẫn đến lựa chọn nhầm những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực để giao những cương vị có trọng trách, gây ảnh hưởng không tốt cho địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, đánh giá cán bộ góp phần phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, giúp cho cán bộ tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng ta về đánh giá, bổ nhiệm cán bộ: “Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ mà còn phải xem xét việc làm của họ, có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không? Chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào mà còn phải xem xét họ đối với người khác thế nào. Ta nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận xét họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết điểm của họ, không nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay[1]

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết định, quy chế về công tác cán bộ, về đánh giá cán bộ, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 8-2-2010, của Bộ Chính trị khóa X, “Về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức”.

Đại hội XII nhấn mạnh những hạn chế công tác đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở: "Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ là một trong những điểm yếu, cản trở sự phát triển "[2]"Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm, như tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, tham nhũng, lợi ích nhóm,... gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước " [3]

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Văn kiện Đại hội XII đề ra phương hướng, nhiệm vụ " đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ "[4], cụ thể phải : " Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp,... để lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài ".[5]

Bên cạnh đó, Văn kiện còn chỉ rõ: " Đánh giá cán bộ, công chức phải trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ...."[6]

Để thực hiện có hiệu quả những quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII về công tác đánh giá cán bộ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thời gian tới, xin được đề xuất một số nội dung mà công tác sau:

Thứ nhất, cần xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn chức danh và có tiêu chí chấm điểm cụ thể: Đánh giá cán bộ, công chức nếu không căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể rất dễ dẫn đến đánh giá theo cảm tính, thiếu khách quan và thậm chí có thể đánh giá sai cán bộ, công chức. Nếu đánh giá sai cán bộ sẽ phá hỏng toàn bộ các khâu còn lại của công tác cán bộ, hậu quả là lãng phí tài năng, gây mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức...

Thứ hai, cần có sự về tư duy nhận thức đúng về đánh giá cán bộ từ căn cứ vào bằng cấp sang căn cứ vào hiệu quả hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, công chức. Đánh giá về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đánh giá về tài năng của người cán bộ, công chức. Khi đánh giá về vốn kiến thức, năng lực tư duy khoa học của cán bộ không nên chỉ xem xét bằng cấp, học vị chung chung mà xem nhẹ học lực, trình độ chuyên môn sâu, kết quả lao động, tư duy khoa học không chỉ trong một thời gian ngắn mà cần một cái nhìn bao quát trong cả giai đoạn cống hiến của cá nhân. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần đánh giá tính mẫn cảm chính trị, năng lực tư duy khoa học, khả năng vận dụng, tổ chức, kiểm tra, tổng kết, khả năng dùng người, khả năng sử dụng kỹ năng mềm...

Thứ  ba, cần đánh giá cá nhân trong một quá trình chứ không chỉ trong một khung thời gian nhất thời. Khi đánh giá cán bộ không thể chỉ xét một lúc, một thời điểm, một thời gian ngắn, hoặc chỉ thấy hiện tại, mà cần có thời gian dài, có một quá trình. Bởi vì, mọi việc đều có sự biến chuyển, con người cũng có sự thay đổi về nhiều mặt, cho nên nhận xét về một con người không thể cố định bất biến mà phải trong quá trình vận động, biến đổi. Muốn đánh giá cán bộ đúng đắn, chính xác, người có trách nhiệm phải kiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi cán bộ trong một thời gian dài; xác định đánh giá cán bộ không phải một lần, mà bao hàm cả một quá trình nhận thức, là yếu tố thường xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ (tức là quá trình đánh giá và đánh giá lại cán bộ).

Thứ  tư, cần mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ. Để cho tập thể và quần chúng tham gia đánh giá cán bộ. Mỗi một con người có nhiều mối quan hệ ngang dọc, trên dưới, trong ngoài. Cán bộ là một thành viên của một tập thể, một cộng đồng, cùng làm việc, cùng sinh hoạt với nhau, nên cũng có rất nhiều mối liên hệ. Công việc mà cán bộ phụ trách thường liên quan đến nhiều việc, nhiều người. Do vậy, khi đánh giá cán bộ, bên cạnh ý kiến nhận xét của cán bộ lãnh đạo quản lý, của cơ quan tham mưu, còn phải coi trọng ý kiến của tập thể cán bộ và ý kiến của đông đảo quần chúng. Quần chúng là đối tượng mà cán bộ hướng tới phục vụ, vì vậy ý kiến nhận xét của đông đảo quần chúng thường rất xác đáng.

Công tác đánh giá cán bộ không chỉ làm một lần mà phải làm thường xuyên, theo định kỳ hằng năm và trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để đưa vào hồ sơ cán bộ, giúp cơ quan quản lý cán bộ nắm và hiểu được cán bộ. Đồng thời giúp cho bản thân người cán bộ hiểu đúng mình hơn nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương, đất nước./.[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr. 43 - 44

 

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam-Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội- 2016,tr.194-195

[3] Sdd , Tr.184-185

[4] Sdd tr. 206

[5] Sdd tr. 205-206

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam-Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội- 2016,tr.309-310

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 232

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77604

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5946515

{T