02:07 +07 Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN BẤT CẬP CẦN GIẢI QUYẾT

Thứ năm - 05/01/2017 08:32

Th.S Trần Thị Minh Phương

Trưởng Phòng TC-HC-QT

          1.Tình hình, kết quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh

 Về tổ chức bộ máy, cán bộ: Bộ máy tổ chức của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay thực hiện theo đúng Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 486-QĐ/TU, ngày 09/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Trường, cụ thể: Ban Giám hiệu, gồm 04 đồng chí. 04 khoa, gồm: Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và Pháp luật và Khoa Dân vận. 03 phòng, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu. Đảng bộ Trường có 07 chi bộ trực thuộc với tổng số 49 đảng viên; Công đoàn Trường có 07 tổ Công đoàn, với 58 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh có 09 hội viên; Chi đoàn Thanh niên có 33 đoàn viên.

Thực tế Trường luôn bảo đảm định khung biên chế theo phân bổ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến tháng 10/2016 tổng số công chức viên chức của Trường là 49/50 biên chế và 08/8 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có 35 giảng viên (gồm 01 giảng viên cao cấp; 08 giảng viên chính; 26 giảng viên). Về trình độ chuyên môn: Có 1 tiến sĩ, 23 thạc sĩ và 06 đồng chí đang học nghiên cứu sinh, cao học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học chiếm gần 90% đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy.

 Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2011 đến nay

Giai đoạn từ năm 2011-2015, thực hiện các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trường đãphối hợp với các học viện, các trường đại học ở Trung ương và các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp uỷ cấp huyệnmở 63 lớp đào tạo với 5.939 học viên, trong đó: hệ cử nhân, cao cấp có 12 lớp với 1.134 học viên; trung cấp 52 lớp với 4.830 học viên; mở 240 lớp bồi dưỡng với 26.623 học viên.

Năm 2016 Trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả tính đến 20/10/2016 Trường đã tổ chức quản lý, giảng dạy được 28 lớp đào tạo, với 2.683 học viên; trong đó có 17 lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp với các học viện, trường đại học duy trì quản lý 08 lớp, gồm: 03 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khoá X, XI, XII); 05 lớp đại học chuyên ngành 1 lớp cao học kinh tế - chính trị; đã mở được 32 lớp bồi dưỡng các loại với 3850 lượt học viên. Nét đặc thù trong năm 2016 là lần đầu tiên Trường đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức học chuyển đổi, ôn thi và mở được 01 lớp cao học, đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại Trường cho 28 cán bộ của tỉnh. Việc thực hiện xã hội hóa một phần kinh phí trong lĩnh vực đào tạo được mở rộng đến các lớp đào tạo, bao gồm cả các lớp cao cấp lý luận chính trị đến các lớp đào tạo trình độ đại học, trung cấp, việc thu học phí của học viên được thực hiện công khai, minh bạch, đúng chế độ.

 Về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Từ năm 2011 đến 2015, Trường đã tổ chức thực hiện 26 đề tài khoa học, gồm 02 đề tài cấp tỉnh và 24 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã được nghiệm thu đều được đánh giá đạt loại khá trở lên và đều được ứng dụng nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Trong giai đoạn này Trường đã tổ chức 38 cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học; phát hành đều đặn 04 số Nội san 01 năm; hàng tháng phát hành cuốn Thông tin nội bộ; duy trì trang Website thông tin điện tử.

Năm 2016, Trường tổ chức thực hiện 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu biên Soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang" và 05 đề tài cấp cơ sở, gồm: "Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào việc giáo dục tinh thần tự học cho học viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay", "Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án các môn học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính", "Nghiên cứu biên soạn 100 tình huống và giải pháp xử lý trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay", "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ viên chức ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang ", "Biên tập, xuất bản danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1997-2015". Đồng thời tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử 65 năm Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và biên soạn lại tập bài giảng tình hình và nhiệm vụ địa phương theo Hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Với Phương châm lý luận gắn với thực tiễn, Trường đã xây dựng Đề án số 05-ĐA/TCT, ngày 14/10/2013, tổ chức nhiều đợt cho đội ngũ giảng viên trẻ đi thực tế dài ngày ở cơ sở (mỗi đợt từ 3 đến 6 tháng) đến nay đã có 17 lượt giảng viên được cử đi và phối hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tổ chức nhiều đợt (mỗi đợt từ 1 đến 3 ngày) cho giảng viên của Trường và học viên các lớp đi nghiên cứu thực tế ở trong và ngoài tỉnh, nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác và tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nâng cao hiểu biết có thể áp dụng tại địa phương, đơn vị mình.

 Công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị:Lề lối, tác phong làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong Trường đã có sự chuyển biến tích cực so với những năm trước đây; bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động; các nguồn kinh phí hoạt động được lập sổ sách theo dõi quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc chế độ theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, bảo đảm tính công khai minh bạch hơn. Công tác thanh quyết toán kịp thời, đầy đủ, thuận tiện hơn. Chất lượng công tác phục vụ như: Ăn, ở, sinh hoạt, học tập của giảng viên và học viên được quan tâm hơn. Công tác an ninh, trật tự được duy trì thường xuyên, không để xảy ra mất mát tài sản của cơ quan và của công chức, viên chức, người lao động và của học viên các lớp tại Trường. Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo quy định. Trường đã xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện các chế độ giao ban Ban Giám hiệu, giao ban định kỳ với các khoa phòng; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo có nền nếp. Hằng tháng, quý, năm Trường đều xây dựng chương trình công tác, giúp Ban Giám hiệu chỉ đạo điều hành hoạt động của Trường được tốt hơn. Các phòng, khoa đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ chung của Trường.

 Về cơ sở vật chất của Trường: Trụ sở của Trường được xây dựng trên tổng diện tích đất sử dụng 11.105 m2, Trường có 04 khu chức năng gồm:

- Khu hiệu bộ: Nhà 03 tầng với 27 phòng làm việc, 01 phòng hội thảo có sức chứa 50 người, 07 phòng khách, 01 phòng truyền thống, 01 phòng chờ của giảng viên, tổng diện tích 1.495 m2.

- Khu giảng đường có 01 hội trường có sức chứa 250 người và 07 phòng học, 01 phòng máy vi tính, 01 thư viện, tổng diện tích 2.063 m2.

- Khu Ký túc xá nhà 05 tầng với 50 phòng nghỉ học viên (mỗi phòng 04 người), 02 phòng dùng cho cán bộ quản lý, bảo vệ, tạp vụ; diện tích 2.073 m2.

- Khu chức năng gồm: Căng tin, bếp nấu ăn, nhà ăn 02 tầng sức chứa 250 người; nhà đa năng, nhà để xe, khu vệ sinh giảng đường, khu vệ sinh nhà nội trú, diện tích trên 1.000 m2.         

  Về Phương tiện phục vụ đi công tác và đưa đón giảng viên: Trường có 01 ô tô Camry 5 chỗ sản xuất năm 2002; 01 xe Atis 5 chỗ đời 2003, 01 xe Toyota 12 chỗ đã cũ được chuyển giao từ các đơn vị khác sang.

 Những năm vừa qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám hiệu Trường đã tích cực huy động các nguồn kinh phí (gồm cả ngân sách được cấp và các nguồn thu sự nghiệp và thu khác) để đầu tư mua sắm sửa chữa nâng cấp bàn, ghế, tủ giường, loa đài, tăng âm, máy điều hòa nhiệt độ bình nước, nóng lạnh, máy vi tính, máy chiếu, hệ thống camera và nhiều trang thiết bị khác. Khu giảng đường và ký túc xá học viên; khu nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà Căng tin, phòng khách đều được sửa chữa, nâng cấp, nên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng CBCCVC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hằng năm. Khuôn viên nhà Trường cũng được cải tạo ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn.

Tóm lại ưu điểm chính là:Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, có sự đổi mới chuyển biến tích cực; số lượng các lớp ngày càng nhiều, loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đa dạng, chất lượng giảng dạy từng bước được nâng lên. Việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học đã được tăng cường theo hướng ngày càng hiện đại hơn. Tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hiện nay 100% số công chức viên chức của Trường đều bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  theo quy định. Việc phân công, bố trí công việc cơ bản bảo đảm đúng ngạch và hạng chức danh nghề nghiệp, phù hợp chuyên môn được đào tạovà năng lực, sở trường của từng người.

Hạn chế, yếu kém:  Việc quản lý một số lớp đào tạo, bồi dưỡng còn có mặt chưa chặt chẽ. Một số giảng viên chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ, chưa tích cực đi cơ sở nghiên cứu thực tế, năng lực, trình độ chưa tương xứng với bằng cấp được đào tạo. Chất lượng nghiên cứu một số đề tài khoa học của Trường còn chưa cao, khả năng ứng dụng còn hạn chế. Công tác quản lý cán bộ của Trường có mặtchưa chặt chẽ, nên còn có giảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Việc phân công bố trí đội ngũ công chức, viên chức, lao động đôi khi chưa thực sự hợp lý nên hiệu quả công tác chưa cao...

2. Một sốkhó khăn, bất cập cần giải quyết

Một là,Đội ngũ công chức viên chức và người lao động của Trường hiện vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu, không đồng bộ. Số giảng viên mặc dù được đào tạo cơ bản, song ít người đã trải qua công tác ở cơ sở nên kiến thức thực tiễnhạn chế. Số lượng biên chế được giao của Trường hiện nay so với số lớp mở hằng năm và so với quy định của Ban Bí thư Trung ương còn thấp nên rất khó khăn trong phân công bố trí cán bộ.

 Hai là,cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học mặcdù đã được quan tâm đầu tư nâng cấp theo từng năm, nhưng nói chung vẫn còn rất thô sơ, chắp vá. Diện tích toàn bộ khu đất trụ sở của Trường chỉ khoảng trên 1ha như hiện nay là quá nhỏ, hẹp (trong khi một số tỉnh bạn đã quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở trường chính trị với diện tích từ 3 - 15ha) trong tương lai khó đáp ứng được chủ trương xây dựng trường chính trị tỉnh chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ba là,cơ chế, chính sách trong đào tạo bồi dưỡng còn nhiều điểm bất cập. Việc phân công, phân cấp trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chưa rõ ràng, còn chồng chéo (giữa Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ). Chế độ, chính sách ưu đãi đối với viên chức, người lao động, nhất là số người không phải giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh còn chưa hợp lý (biên chế thuộc khối Đảng nhưng không được hưởng phụ cấp khối Đảng, không được hưởng phụ cấp công vụ) nên đời sống còn nhiều khó khăn .

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

- Đề nghị Học viện nghiên cứuban hành khung chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính có tính mởhơn,nhằm áp dụng linh hoạt chocácđối tượngkhác nhau.Chương trìnhđào tạo trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 như hiện nay (điều chỉnh chương trình kèm theo Quyết định số 1479/QĐ- HVCTQG ngày 21/4/2014) có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn, phù hợp hơn, song việc thực hiện còn có sự bất cập, thể hiện ở chỗ chương trình đã được rút ngắn nên rất khó áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực,đối tượng làcán bộ cơ sởchưa có trình độ đại học khó tiếp thu,trong khi đó đối tượnghọc viên đã có trình độ học vấn đại học, trên đại học công tác ở các cơ quan của tỉnh và cấp huyện lại cần cóchương trình rút gọn hơn, tránh trùng lặp, lãng phíthời gian.

- Đề nghị Học viện hướng dẫn, chỉ đạo các trường chính trị tỉnh có sự thống nhất trong tổ chức bộ máy theo Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thưTrung ương Đảng, hiện nay giữa các trường không có sự đồng nhất về tổ chức bộ máy và số lượng các khoa, phòng;Ban giám hiệu có nơi (VD Quảng Ninh, Thái Bình) có giám đốc và phó giám đốc, có nơi là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng...

- Đề nghị Học viện phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án (hoặc dự án, chương trình, kế hoạch) nhằm quy hoạch, đầu tư nâng cấp hệ thống các trường chính trị trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng mô hình, quy định các tiêu chí xét công nhận trường chuẩn đổi với các trường Chính trị (như ngành giáo dục đào tạo hiện nay).

- Đề nghị Học viện quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên của Trường tham gia một số chuyên đề khoa học thuộc đề tài dự án cấp bộ, hoặc cấp Nhà nướcdo Học viện chủ trì và tham gia một số đoàn đi học tập nghiên cứu thực tế ở nước ngoài do Học viện tổ chức.

- Đề nghị Học viện kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét quyết định hoặc hướng dẫn thực hiệnviệc sử dụng các nguồn thu (nếu có) để cán bộ giảng viên trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trịcấp huyện được hưởng các chế độ phụ cấp tương đương với chế độ của cán bộ công chức khối các cơ quan Đảng,nhằm thu hút, động viên, khuyến khích những người làm công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị.

 Với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ) và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh (Trường Chính trị tỉnh) tránh chồng chéo, lãng phí.

- Quy định thống nhất về định mức kinh phí, chế độ đối với cán bộ đi học giữa CBCCVC khối Đảng, đoàn thể và  khối Nhà nước của tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cấp kinh phí để Trường duy trì nội san hằng quý (04 số 01 năm), vì bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thì công tác nghiên cứu, viết bài khoa học, tổng kết thực tiễn cũng là một nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên Trường. Do đó, việc áp dụng Quyết định số 1046/QĐ-UBND, ngày 06/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm dự toán kinh phí xuất bản bản tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị đối với Trường Chính trị là chưa phù hợp.

- Nhằm hiện thực hoá Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020” đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt từ năm 2010 và để đáp ứng yêu cầu chủ trương xây dựng mô hình trường chính trị tỉnh chuẩn trong thời gian tới, đề nghị tạo điều kiện cho Trường chuyển trụ sở làm việc ra địa điểm mới có diện tích rộng hơn (khoảng 4- 5ha). Hoặc quan tâmgiao cho Trường tiếp nhận thêm cơ sở vật chất, trụ sở làm việc (cũ)của một số cơ quan lân cận đã chuyển sang địa điểm khác làm khu 2của Trường,đồng thời tăng cườngđầu tư kinh phí để từng bước cải tạo nâng cấp Trường Chính trị tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới.

- Đề nghị cho phép Trường giữ nguyên chỉ tiêu biên chế như hiện nay. Khi có nhu cầu tuyển dụng giảng viên, đề nghị cho phép Trường phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ động lập hội đồng riêng để tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, nhằm tuyển được người có thực tài đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ được giao./.​

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG   I- Giới thiệu chung : ·   Trụ sở:  Đường Vương Văn Trà, TP. Bắc Giang ·   Điện thoại: 0240 859 436 ·   Fax:              0240 859 436 ...

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5946708

{T