01:19 +07 Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG QUY HOẠCH CÁN BỘ

Thứ bảy - 24/11/2012 11:55
.

 

  PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG QUY HOẠCH CÁN BỘ

TS. Thân Minh Quế

     Hiệu trưởng

 

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đã khẳng định: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ; Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập trung của cấp uỷ đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu; đồng thời mở rộng dân chủ trong việc phát hiện nguồn, phát hiện tài năng. Ở đây chúng ta thấy Nghị quyết đã đề cao vấn đề phát huy dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ.Để thực hiện tốt nguyên tắc cơ bản này tôi xin nêu một số vấn đề sau:

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, nhằm đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động có tầm nhìn xa có đủ nguồn cán bộ đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Hiểu khái quát quy hoạch cán bộ là việc lập dự án xây dựng đội ngũ cán bộ, dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ trong nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp theo một trình tự hợp lý, theo mục tiêu nhất định, trong một thời gian tương đối dài. Đây cũng chính là bản thiết kế của mỗi cấp, mỗi ngành về đội ngũ cán bộ thuộc quyền mình quản lý trong tương lai gần và tương đối gần, nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục trong công tác cán bộ, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ có hiệu quả và tạo động lực để cán bộ rèn luyện, học tập, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng, chắp vá trong công tác cán bộ.

Để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt và đồng bộ nhiều nội dung, từ việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trong từng thời kỳ, phải rà soát, đánh giá đúng thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo chính xác nhu cầu cán bộ trong thời gian tới, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, từng bước bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ trong danh sách dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; định kỳ kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, sơ kết, tổng kết …nói tóm lại nội dung công tác quy hoạch rất phong phú, yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải làm công phu, tỷ mỉ, khoa học. Đây là một việc khó, phức tạp, bao gồm nhiều khâu, kết quả của nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cán bộ và do đó quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Kinh nghiệm chỉ ra rằng một khi gặp công việc khó khăn, nặng nhọc thì một người hoặc một số ít người khó có thể hoàn thành, nếu cứ làm thì dễ mắc phải sai lầm khuyết điểm. Lịch sử của dân tộc ta trong các thời kỳ đã chứng minh, khi ta biết khơi dậy, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực to lớn của quần chúng nhân dân thì sẽ có được sức mạnh - đó là bí quyết của sự thành công. Tất cả những điều đó cho thấy phải phát huy dân chủ, thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ, tức là mọi vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ đều cần bàn bạc tập thể, thảo luận dân chủ, công khai, quyết định theo đa số. Nếu quy hoạch cán bộ chỉ dựa trên ý đồ chủ quan của một vài người thì chắc chắn sẽ không được chính xác, không sát với yêu cầu nhiệm vụ, như thế sẽ không đem lại hiệu quả cao, thậm trí lại nảy sinh những hệ quả tiêu cực khó lường. Có phát huy dân chủ mới tăng cường được đoàn kết nội bộ, phát huy được trí tuệ, sức mạnh của tập thể, để tham gia xây dựng, giám sát thực hiện quy hoạch cán bộ, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo được tính khách quan, tính khoa học và tính hợp lý, tính khả thi cao, khắc phục được bệnh quan liêu, bệnh cá nhân, bệnh hẹp hòi ích kỷ, cơ hội, cục bộ địa phương …trong công tác cán bộ, như Bác Hồ thường dạy. Không để những kẽ hở cho phần tử phản động, cơ hội, thoái hoá, biến chất, lợi dụng “luồn sâu, leo cao”. Muốn dân chủ thì phải công khai, phải tạo mọi điều kiện để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong các khâu của quy trình xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Vấn đề dân chủ từ lâu đã trở thành trọng tâm của nhiều cuộc cách mạng. Ngày nay nó đã và đang trở thành mục tiêu, động lực của các cuộc đấu tranh. Dân chủ hiểu theo nghĩa thông thường là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quần chúng nhân dân là chủ, làm chủ trong mọi lĩnh vực. Cán bộ và công tác cán bộ nói chung và quy hoạch cán bộ nói riêng là những vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh Quốc gia, sự tồn, vong của chế độ, sự thành bại của cách mạng vì thế không thể thực hiện một cách tuỳ tiện mà phải phát huy dân chủ, phải có trí tuệ tập thể.

 Đương nhiên, chúng ta phải hiểu dân chủ theo đúng nghĩa của nó, là dân chủ có tập trung, dân chủ thực sự, trong khuôn khổ quy định, không dân chủ hình thức, giả hiệu, dân chủ vô nguyên tắc. Kiên quyết không để những kẻ xấu lợi dụng “dân chủ” để mưu đồ cá nhân, vụ lợi.

Nói đến vấn đề dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ cần xác định là dân chủ trong tập thể cấp uỷ đảng, chi bộ đảng, tập thể lãnh đạo, tập thể cán bộ công chức trong mỗi cơ quan đơn vị và phát huy dân chủ trong nhân dân.

Dân chủ phải đi liền với công khai. Trong công tác quy hoạch cán bộ, trước hết cần bắt đầu từ khâu tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác quy hoạch cán bộ; phải tổ chức nghiên cứu, trao đổi thảo luận dân chủ, công khai để hiểu sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch cán bộ trong từng thời kỳ, từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện ở đơn vị mình bảo đảm sát hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Có không ít trường hợp khi thực hiện quy hoạch cán bộ, vì lẽ vô tình hay hữu ý mà người chủ trì chỉ quán triệt một số nội dung chính trong các văn bản hướng dẫn, hoặc trong khi quán triệt cố tình nhấn mạnh hay bỏ qua một số chi tiết có liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ, đến phương pháp, các bước trong quy trình quy hoạch…dẫn đến đội ngũ cán bộ, công chức có sự nhận thức sai lệnh đi, kết quả là có lợi cho người này hoặc có hại cho người khác gây nên nhiều thắc mắc. Chẳng hạn như có nơi đưa ra yêu cầu là không đưa cán bộ học tại chức, không đưa cán bộ địa phương khác vào quy hoạch hoặc là không quy hoạch vào chức vụ cấp trưởng nếu chưa qua chức vụ cấp phó….trong khi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cấp trên không nêu ra yêu cầu như thế. Rút cuộc là có một số cán bộ tuy có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của cấp trên, nhưng lại không nằm trong “tầm ngắm” không thuộc diện xem xét để giới thiệu vào quy hoạch.

 Hai là, phải căn cứ vào những quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của mỗi cơ quan, đơn vị., khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Việc xác định cơ cấu, tổ chức bộ máy của mỗi cơ quan đơn vị phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, phải đảm bảo gọn, nhẹ, hiệu quả cao, việc mở rộng hay thu hẹp lại một tổ chức cũng trên cơ sở đó. Trong mỗi tổ chức, phải nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có và dự báo nhu cầu trong thời gian tới (5 đến 10 năm) cần bao nhiêu cán bộ, gồm những loại cán bộ nào, cơ cấu, tỷ lệ bao nhiêu cho phù hợp; tiêu chuẩn cụ thể, yêu cầu về độ tuổi, trình độ, giới tính từng loại cán bộ ra sao…Những vấn đề này cần thảo luận dân chủ, công khai của tập thể thì mới quyết định được chính xác.

Ba là,dân chủ trong xác định nguồn cán bộ quy hoạch. Vừa qua nhiều có cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, thường khép kín trong nội bộ mình, chưa chú trọng phát hiện nguồn từ nơi khác, địa phương khác, số lượng cán bộ dự nguồn để lấy ý kiến đưa vào quy hoạch cũng rất hạn chế, dẫn đến khó lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu. Hệ quả là phải “bó đuốc chọn cột cờ” lập ra một danh sách cán bộ trong quy hoạch để kịp báo cáo cấp trên, chất lượng quy hoạch như thế rất hạn chế, rất có thể sẽ chỉ là thứ quy hoạch “treo” mà thôi. Thực tế đòi hỏi phải có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, phải tìm tòi, phát hiện những cán bộ tuổi đời còn trẻ, đã được đào tạo cơ bản từ các nguồn: công nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… những người có lập trường vững, phẩm chất đạo đức tốt, hồ sơ lý lịch rõ ràng, đạt được thành tích cao trong học tập, công tác, được quần chúng tín nhiệm, có triển vọng phát triển tốt để tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Điều này muốn làm tốt thì nhất định phải phát huy dân chủ, sử dụng trí tuệ tập thể, trong tất cả các bước của quy trình quy hoạch cán bộ, sau khi bàn bạc, thảo luận kỹ phải tổ chức lấy phiếu kín theo đúng quy định việc giới thiệu nguồn nhân sự dự nguồn trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan đơn vị. Cần nghiên cứu xây dựng thành quy chế, quy trình cụ thể, khuyến khích những ai tiến cử được người hiền tài. Nhìn lại lịch sử dân tộc xưa kia, tổ tiên ta có huyền thoại về việc Vua Hùng cử người đi khắp đất nước, gọi loa mời người hiền tài ra chống giặc Ân cứu nước, để rồi từ làng Gióng kia đã xuất hiện một Phù đổng Thiên vương oai hùng. Sử sách còn ghi, năm 1429 Vua Lê Lợi xuống chiếu cầu hiền, hạ lệnh cho các văn võ đại thần, mỗi người được tiến cử một người có tài văn võ, có thể trị dân, coi quân để nhà vua tuỳ tài mà mà trao chức. Thừa kế kinh nghiệm đó, ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi các làng, xã tiến cử người tài cho Chính phủ. Ngày nay chúng ta cần nghiên cứu, vận dụng những phương pháp đơn giản mà khoa học, hiệu quả này của ông cha cho phù hợp.

Bốn là,dân chủ trong đánh giá cán bộ diện quy hoạch.

Một trong những khâu quan trọng có tính quyết định nhất của công tác quy hoạch cán bộ là đánh giá cán bộ. Việc đánh giá gồm cả trước và sau khi đưa vào diện quy hoạch. Có đánh giá đúng thì mới biết ai là cán bộ tốt, ai là cán bộ kém, ai là người có tài, ai bất tài, từ đó mới có thể quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng đúng cán bộ, hạn chế được những thiếu sót, sai lầm. Đánh giá đúng cán bộ sẽ kích thích được mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của mỗi người cán bộ.  Đương nhiên, cũng phải thừa nhận rằng để đánh giá đúng cán bộ không phải là việc giản đơn, dễ dàng. Bởi lẽ đánh giá cán bộ là đánh giá một con người. Người cán bộ chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử, môi trường và rất nhiều mối quan hệ xã hội. Con người luôn luôn vận động và phát triển cả về thể chất và tư duy, không theo một con đường thẵng tắp mà quanh co, phức tạp, đi từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Đánh giá cán bộ là sự phản ánh người cán bộ thông qua lăng kính của người đánh giá, nếu người đánh giá mắc phải những sai lầm như: Chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, vụ lợi, cơ hội, thực dụng bè cánh, địa phương… thì chắc chắn khi đánh giá sẽ xuyên tạc, làm méo mó sự việc, dẫn đến đánh giá cán bộ không chuẩn xác, như người ta thường nói “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, vì thế người cán bộ lãnh đạo, người làm công tác tổ chức cán bộ cần có trí tuệ minh mẫn, biết phát huy trí tuệ của tập thể, kết hợp với cái tâm trong sáng, vì lợi ích chung. Cần hiểu rằng mỗi người cán bộ đều làm việc trong một tổ chức và sống trong một cộng đồng nhất định, có cán bộ cấp trên, đồng chí, đồng nghiệp và đông đảo quần chúng ở bên mình, do đó trong đánh giá cán bộ không nên phiến diện một chiều, cần tham khảo ý kiến của nhiều người thì mới bảo đảm khách quan. Việc đánh giá cán bộ, chọn những cán bộ đưa vào diện quy hoạch và sau đó là bố trí, sử dụng họ nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ công khai và nhất thiết phải do một tập thể có thẩm quyền quyết định. Nếu đánh giá không đúng cán bộ mà vội vàng đưa vào quy hoạch thì cán bộ được quy hoạch sẽ không phát huy được khả năng của mình, hoặc uy tín của họ bị giảm sút không được tập thể tín nhiệm thì quy hoạch không thể thực hiện được.

Năm là, phát huy dân chủ trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ trong quy hoạch.

Cái gốc của quy hoạch là chủ động nguồn cán bộ để bố trí vào các cương vị cần thiết khi có yêu cầu. Tuy nhiên, theo chủ trương chung hiện nay thực hiện quy hoạch theo hướng “động và mở” một chức danh có thể quy hoạch nhiều người và một người có thể quy hoạch nhiều chức danh và công khai trong cấp ủy, trong Đảng. Hàng năm quy hoạch phải luôn được xem xét, đánh giá để bổ sung, điều chỉnh; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng.

Muốn biết ai là người có đủ tiêu chuẩn, ai là người không có đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch thì cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát. Muốn kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ và thường xuyên thì bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan chức năng về kiểm tra, giám sát có thẩm quyền, cần phải phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm tra, giám sát cán bộ. Vì quần chúng nhân dân có mặt ở khắp mọi nơi, người cán bộ đi đâu, đến đâu, làm gì quần chúng đều biết, phẩm chất, năng lực, trình độ, mặt mạnh và cả những hạn chế, yếu kém của cán bộ như thế nào đều được quần chúng hiểu rõ và và nhận xét khách quan nhất, vì thế cần phát huy vai trò của quần chúng thông qua các tổ chức đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ, quan tâm đến công tác tổng hợp dư luận xã hội về cán bộ, định kỳ tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân đối với cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp.

Trong quá trình quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ khó tránh khỏi một số biểu hiện thiếu khách quan hoặc cục bộ, bè phái của một bộ phận quần chúng, nhưng chắc đó chỉ là hạn chế của một thiểu số. Quần chúng số đông và tập thể nói chung là ở đâu và bao giờ cũng sáng suốt. Hơn ai hết tập thể cấp uỷ, đảng viên, tập thể cán bộ công chức, quần chúng nhân dân đều hiểu sâu sắc là họ phải chọn ai làm người đại diện cho quyền và lợi ích của chính mình, vì thế phát huy dân chủ công khai trong quy hoạch cán bộ là một giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch cán bộ hiện nay, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; làm thế nào để mở rộng dân chủ, và công khai QHCB đến những đối tượng nào cần được các cấp uỷ đảng nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện để có hiệu quả thiết thực./. 

Nguồn tin: Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 235

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77607

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5946518

{T