01:17 +07 Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Thứ năm - 05/01/2017 08:39

Th.S Phạm Dương Tuyến

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị cấp tỉnh, được quy đinh tại Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đối với Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, nhiệm vụ này đã được nêu ngay trongQuyết định số 98/QĐ-TU ngày 05/4/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Trường.

Căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ ngày mới thành lập năm 1997, Ban Giám hiệu Trường đã ban hành văn bản quy định cụ thể về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.Những năm sau đóTrường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về trách nhiệm, nghĩa vụ, nội dung nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của mỗi cán bộ, giảng viên. Theo đó, mỗi giảng viên phải tham gia các đề tài khoa học được thể hiện bằng chuyên đề, tham luận khoa học...nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trường, của địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh. Khuyến khích các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân tự đăng ký, đề xuất đề tài khoa học và được Hội đồng khoa học thông qua.

             Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Học viện ở Hà Nội, sự phối hợp giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan hữu quan, hơn 19 năm qua, kể từ khi thành lập Trường đến nay, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 1998 - sau 1 năm thành lập, trong điều kiện còn khó khăn, Trường đã thành lập và thường xuyên củng cố Hội đồng khoa học của Trường mở ra quan hệ mới giữa Trường với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, đồng thời quán triệt trong đội ngũ giảng viên và học viên nhận thức rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, góp phần thực hiện tốt phương châm giáo dục đào tạo của Đảng là: Học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tế, nhà trường gắn liền với xã hội. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề giữa lý luận và thực tiễn đặt ra, để có thêm kiến thức vận dụng vào công tác giảng dạy, làm cho bài giảng thêm phong phú và sinh động hơn; để cùng các cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Gần 20 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường có thể tóm tắt qua các giai đoạn sau đây:

Giai đoạn 1997 - 2001:Trường mới hình thành, kinh nghiệm, phương pháp tổ chức nghiên cứu khoa học còn hạn chế, đội ngũ cán bộ nghiên cứu cũng mỏng, nhưng Trường đã có khả năng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, triển khai một số đề tài nghiên cứu trong thời gian ngắn, địa bàn hẹp để vận dụng những kiến thức mới, lý luận mới vào công tác giảng dạy, tiêu biểu như đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy nguồn lực con người thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” và đề tài cấp ngành: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước ở tỉnh Bắc Giang, thực trạng và giải pháp”. Ngoài ra còn tham gia một số chuyên đề nghiên cứu của các Học viện ở Trung ương và Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Giai đoạn 2001 đến 2010:Nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu, tài chính dành cho công tác nghiên cứu khoa học từng bước được nâng lên. Mỗi năm bình quân Trường tổ chức 05 cuộc hội thảo với những chuyên đề đa dạng phong phú, phạm vi rộng, trong đó có chủ đề về các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Năm 2002, Trường đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “100 tình huống và giải pháp trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở”. Cuốn sách đã được lưu hành rộng rãi trong cả nước, được nhiều báo chí ở Trung ương và địa phương đăng tải. Nhiều đoàn công tác của các trường Chính trị và Trung ương khi về tỉnh làm việc đã tìm đọc. Năm 2002 - 2003, Trường đã triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh: “Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ cơ sở đã được Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 1997 – 2002, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới” và 4 đề tài cấp ngành, đều được nghiệm thu kết quả khá. Trong 2 năm 2004 - 2005, cùng với việc triển khai nâng cao các đề tài cấp ngành về công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, Trường tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh: “Điều tra, đánh giá đề xuất biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ các xã miền núi tỉnh Bắc Giang”. Đề tài trên được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá loại khá, đồng thời được ứng dụng phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường. Năm 2006 - 2007, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã và sự tham gia của học viên, Trường tiếp tục biên soạn cuốn: “Tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý ở xã, phường, thị trấn” đồng thời thực hiện 7 đề tài cấp cơ sở. Các năm tiếp theo 2008-2010, Trường thực hiện 13 đề tài cấp cơ sở, trong đó có việc biên soạn, xuất bản "Tập bài giảng tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang" đưa vào giảng dạy tháng 5/2009.

Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Trường cả về lượng và chất.

Từ năm 2011 đến 2015, Trường đã tổ chức thực hiện 26 đề tài khoa học, gồm 02 đề tài cấp tỉnh và 24 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã được nghiệm thu đều được đánh giá đạt loại khá trở lên và đều được ứng dụng nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường, trong đó có đề tài khoa học cấp tỉnh: "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay", đề tài đã được HĐKH tỉnh Bắc Giang nghiệm thu và đánh giá loại xuất sắc, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay", sau đó đã được xuất bản thành sách cùng tên được nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tỉnh bạn tham khảo nghiên cứu. Trong giai đoạn này Trường đã tổ chức 38 cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học; phát hành đều đặn 04 số Nội san 01 năm; hàng tháng phát hành cuốn Thông tin nội bộ; duy trì trang Website thông tin điện tử.

Năm 2016, Trường tổ chức thực hiện 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu biên Soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang" và 05 đề tài cấp cơ sở, gồm: "Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào việc giáo dục tinh thần tự học cho học viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay", "Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án các môn học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính", "Nghiên cứu biên soạn 100 tình huống và giải pháp xử lý trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay", "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ viên chức ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang ", "Biên tập, xuất bản danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1997-2015". 

Tổng cộng từ năm 1997 đến nay, Trường đãvà đang phối hợp với huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện và nhiều xã trong tỉnh triển khai nghiên cứu ứng dụng 63 đề tài khoa học, trong đó có 5 đề tài khoa học cấp tỉnh. Nói chung các đề tài được thực hiện đều có khảo sát nghiên cứu thực tế thông qua việc lấy phiếu tham gia ý kiến của cán bộ, đảng viên và tham gia đóng góp tại các cuộc hội thảo. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã được báo chí đăng tải, có sức lan toả rộng. Các đề tài về chuyên môn, nghiệp vụ như hệ thống môn học, xêmina, công tác quản lý các lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường. Tại nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học các báo cáo tham luận đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới nảy sinh.

Từ các kết quả nêu trên, có thể khẳng định công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn kể từ ngày thành lập đến nay đã đạt nhiều thành tích quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Nói chung công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên có phông kiến thức rộng lớn, khái quát nhiều lĩnh vực, giúp cán bộ, giảng viên, học viên vững vàng hơn về lý luận, kiến thức thực tiễn và phong cách. Kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học đã trực tiếp tham mưu, góp ý cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo quản lý tốt hơn và được tổ chức ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, đơn vị.  

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang những năm qua cũng đã và đang bộc lộ những hạn chế cần khắc phục đó là: Chưa quan tâm nhiều hơn đến việc tập hợp, thu hút, khai thác tiềm năng nghiên cứu của các đồng chí giảng viên kiêm chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh có trình độ học vấn cao, giàu kinh nghiệm thực tế. Gần 20 năm qua, đã có hàng chục nghìn học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường nhưng số học viên tham gia nghiên cứu khoa học còn có hạn. Một số đề tài khoa học nội dung còn chung chung, dàn trải nên giá trị đóng góp chưa thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn, cho việc xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh. Còn một số đề tài các bước triển khai còn chậm, khả năng vận dụng, ứng dụng chưa cao. Bên cạnh những cán bộ, giảng viên nhiệt tình, say sưa với công tác nghiên cứu khoa học thì vẫn còn một số khác ngại đi nghiên cứu thực tế, chưa say xưa, tâm huyết với công tác nghiên cứu khoa học. Kinh phí dành cho công tác nghiên cứu khoa học tuy đã được đầu tư nhưng chưa  thực sự đáp ứng được công sức đóng góp của các chủ nhiệm để tài và các cộng sự.

Trước tình hình nhiệm vụ mới, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã và đang mở ra triển vọng mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên và học viên phải tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung tổ chức, thực hiện triển khai nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và nghiệm thu 5 đề tài khoa học cấp cơ sở trong năm 2016 mà Hội đồng khoa học tỉnh Bắc Giang và Hiệu trưởng nhà trường đã phê duyệt theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hai là,khuyến khích giảng viên nêu ý tưởng các đề tài khoa học, hội thảo khoa học phải bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, tham gia giải quyết được những vấn đề xã hội đặt ra. Hướng các đề tài nghiên cứu, tổ chức hội thảo đúng chủ đề, chủ điểm phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Dự tính trong thời gian tới cứ 2 năm triển khai nghiên cứu một đề tài cấp tỉnh, mỗi năm có từ 4 - 6 đề tài cấp ngành (cơ sở), cấp khoa. Kết quả thực hiện các đề tài phải có khả năng cung cấp những luận cứ khoa học bổ sung cho bài giảng; góp phần làm sáng tỏ những nguyên lý, lý luận của của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và để vận dụng lý luận đó vào thực tiễn.

Ba là,để các đề tài khoa học đạt chất lượng, hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn ở địa phương, cùng với công tác giảng dạy, cán bộ, giảng viên của nhà trường phải thường xuyên đi nghiên cứu thực tế, khảo sát ở cơ sở, nhất là ở chi bộ nông thôn. Bám sát chương trình phát triển kinh tế, xã hội hội của tỉnh, huyện, của Đảng, Nhà nước từ đó đem tri thức lý luận gắn vào thực tiễn đã và đang diễn ra ở cơ sở. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi góp phần cùng cơ sở xử lý có hiệu quả những hạn chế, khó khăn.

Bốn là,có quy định chặt chẽ, có cơ chế thích hợp tác động, khuyến khích giảng viên say mê tham gia nghiên cứu khoa học, tăng thời gian dành cho nghiên cứu khoa học đối với mỗi giảng viên. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học, tìm hiểu thực tế.

Năm là,tổ chức tốt việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học các đề tài đã nghiệm thu, để phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng của trường và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sáu là, tiếp tục coi việc nghiên cứu khoa học, tìm hiểu thực tế là một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá, nhận xét cán bộ, giảng viên, đánh giá xếp loại thi đua giữa các khoa, phòng hàng năm.

Chặng đường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường gần 20 năm qua, là tiền đề quan trọng để bước tiếp trên chặng đường mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2020./.​

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 221

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77593

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5946504

{T