03:58 +07 Thứ bảy, 20/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA VÀ NGĂN CHẶN ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

Thứ năm - 05/01/2017 08:30

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

GV khoa Dân Vận

 

Điểm nóng chính trị - xã hội là một hiện tượng phức tạpdiễn ra trong lĩnh vực chính trị - xã hội. Khi mà sự chống đối của đám đông quần chúng, của lực lượng đối lập đã hướng trực tiếp vào những người nắm quyền lực chính trị, cơ quan quyền lực và thể chế, chính sách của chính quyền Nhà nước. Trong những năm gần đây, tình hình điểm nóng chính trị - xã hội xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng  đến sự ổn định và phát triển chung của đất nước cũng như của từng địa phương.

Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, chúng ta cần có một môi trường chính trị - xã hội tốt. Điều đó đòi hỏi mỗi cấp uỷ đảng và chính quyền phải lãnh đạo, điều hành xử lý tốt các vấn đề có thể gây mất ổn định chính trị- xã hội ngay tại địa phương do mình phụ trách, nhất là điểm nóng chính trị- xã hội.

Trong việc xử lý điểm nóng, công tác dân vận cần được coi là việc làm có hiệu quả cao. Dân vận là hoạt động cơ bản của các chủ thể nắm giữ và thực thi quyền lực chính trị. Theo Hồ Chí Minh: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho". Công tác dân vận có vai trò quan trọng, từ việc phòng ngừa, ngăn chặn không để điểm nóng phát sinh đến việc tham gia có hiệu quả vào việc xử lý điểm nóng và ổn định tình hình sau khi điểm nóng được xử lý, bởi vì:

Một là,công tác dân vận góp phần tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị đến mỗi người dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Chỉ bằng công tác dân vận và qua công tác dân vận, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới đi được vào thực tiễn cuộc sống để cán bộ và nhân dân hiểu và làm theo, đồng thời công tác dân vận có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Sở dĩ tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài một phần do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Đối với các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, trước khi triển khai thực hiện, công tác dân vận có nhiệm vụ tuyên truyền chỉ rõ những lợi ích sẽ đem lại từ những chính sách, kế hoạch ấy và những thuận lợi, khó khăn của địa phương để nhân dân biết, chia sẻ và cùng tham gia gánh vác trách nhiệm. Ngoài ra công tác dân vận sẽ tạo diễn đàn đối thoại, trả lời, giải đáp thắc mắc nhằm giải tỏa tư tưởng bức xúc còn tồn đọng để người dân hiểu và tự giác thực hiện. Như vậy sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, những nguy cơ hình thành điểm nóng chính trị- xã hội liên quan đến chủ trương, chính sách sẽ không có cơ hội để tồn tại.

Hai là, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

 Quá trình dân chủ hoá đã góp phần vào việc cải thiện đời sống của các tầng lớp dân cư, ngăn chặn các xu hướng bất đồng xã hội. Tình trạng thiếu thông tin và bất đối xứng thông tin  từng bước được khắc phục. Nhiều điểm nóng chính trị- xã hội xảy ra trong thời gian qua có nguyên nhân từ việc mất dân chủ. Chính vì vậy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn điểm nóng chính trị-  xã hội

Ba là, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý kiến xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị.

Sự yếu kém trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của Nhà nước nói riêng trong quá trình huy động và phân bổ nguồn lực cho sự phát triển xã hội là những nguyên nhân bên trong, nguyên nhân sâu xa của các điểm nóng chính trị - xã hội ở nước ta. Chính vì vậy tổ chức và động viên nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân góp ý kiến với tổ chức đảng và cấp ủy đảng về sự lãnh đạo, phê bình, góp ý cán bộ, đảng viên,v.v.. là giải pháp quan trọng hạn chế việc xảy ra điểm nóng chính trị- xã hội. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, hình thành điểm nóng chính trị- xã hội là xuất phát từ những bất cập, thiếu hợp lý của những chính sách, kế hoạch, quy định của chính quyền các cấp ở nhiều địa phương, nhất là những quy định liên quan đến đền bù, giải tỏa đất đai. Do đó, ở cấp cơ sở, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có cơ sở đề ra kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hợp lý. Đồng thời thông qua ý kiến góp ý của nhân dân, chính quyền kịp thời phát hiện những khiếm khuyết trong cơ chế, chính sách để bổ sung, điều chỉnh hoặc có những đề xuất, kiến nghị kịp thời.

Bốn là, Chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân

Đây là giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa điểm nóng chính trị- xã hội, vì lợi ích là động lực của mọi cuộc đấu tranh. Nhiệm vụ quan trọng trước hết trong công tác vận động nhân dân là phải nắm được tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chủ trương giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng của họ. Nếu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện; mức hiểu biết, hưởng thụ, sáng tạo văn hoá của nhân dân ở mọi miền đất nước được nâng cao; nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực sẽ phát huy tính tích cực tự giác, sáng tạo của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và góp phần duy trì một xã hội ổn định.

Năm là, Chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu kích động tạo điểm nóng; dự báo những tình huống phức tạp, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra điểm nóng để chủ động ngăn chặn

Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trên mặt trận tư tưởng, chúng thường tung ra các luận điệu vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất niềm tin, mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để dễ dàng thực hiện âm mưu chuyển hoá tư tưởng trong nội bộ ta. Trước tình hình đó, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, vạch trần âm ưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác dân vận vạch trần thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, tâm lý dân tộc để chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; tuyên truyền phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật và quy định của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta…đến mọi người dân, để nhân dân có nhận thức đúng đắn, cảnh giác với âm mưu của kẻ địch và cùng tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của kẻ địch.

Ngững năm qua các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác dân vận. Tuy vậy phải thẳng thắn đánh giá rằng do nhiều nguyên nhân đến nay công tác dân vận trong việc phòng ngừa và ngăn chặn điểm nóng chính trị- xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cụ thể là:

Công tác tuyên truyền, phổ biến mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương, đơn vị đến mỗi người dân chưa thật sự hiệu quả. Một số điểm nóng chính trị- xã hội xảy ra là do người dân không hiểu, không ủng hộ các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền.

Công tác vận động và tổ chức nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân có nhiều thiếu sót. Nhiều cơ sở còn coi nhẹ công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Có nơi giải quyết không kịp thời, thiếu trách nhiệm và thiếu khách quan, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy những vấn đề phức tạp lên cấp trên, làm cho vụ việc thêm phức tạp và kéo dài.

Việc tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh chưa thực sự hiệu quả.

Công tác nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, những diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng nhân dân ở cơ sở nông thôn chưa kịp thời, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Việc dự báo chính xác những địa bàn có thể xảy ra điểm nóng chưa đạt hiệu quả cao.

Để góp phần nâng cao hiệu quả vai trò của công tác dân vận trong phòng ngừa và ngăn chặn điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay theo chúng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là,tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở cũng như các tầng lớp nhân dân về vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, của chính quyền đối với việc phòng ngừa và ngăn chặn điểm nóng chính trị - xã hội

Nhận thức đó trước hết phải chuyển biến từ trong cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp. Phải làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp thấy rõ công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta. Công tác dân vận không chỉ đi trước, mà phải đi cùng và đi sau mỗi một sự kiện, đồng thời công tác dân vận phải trở thành yếu tố tham gia vào tất cả các quá trình của sự kiện ấy; từ đó nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm tốt công tác vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân.

Hai là, Tham gia làm tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận của cả hệ thống chính trị

Đây là nhiệm vụ, giải pháp vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, là điều kiện quan trọng nhất để ngăn ngừa điểm nóng chính trị- xã hội. Vì vậy công tác dân vận cần phối hợp làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác vận động quần chúng của Đảng; coi trọng việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ đảng viên, gắn trách nhiệm đảng viên và người đứng đầu các tổ chức mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng. Phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền, phát huy dân chủ, thực hiện tốt dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở .

Ba là, cơ quan tham mưu về công tác dân vận cần thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vấn đề tư tưởng nảy sinh từ cơ sở.

Muốn ngăn chặn và giải quyết điểm nóng chính trị- xã hội có hiệu quả, những người làm công tác dân vận cần phải bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, thường xuyên đi cơ sở. Cần có kế hoạch cử cán bộ để nắm chắc tình hình tư tưởng của dân, tham mưu cho chính quyền giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhân dân, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của dân, không để kẻ xấu và các lực lượng thù địch lôi kéo, kích động tạo điểm nóng. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải có chương trình, kế hoạch thường xuyên cử cán bộ đi thực tế ở các địa phương, cơ sở, tạo quan hệ gần gũi với quần chúng nhân dân, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin, góp phần hạn chế những tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc trong nhân dân.

Bốn  là, coi trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thực hiện tốt việc công khai hoá các hoạt động của chính quyền để nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần hướng dẫn, chỉ đạo, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp tham gia vào quản lý Nhà nước, các hoạt động tự quản ở địa bàn dân cư, thực hiện dân chủ, công khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc bàn bạc, quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Định kỳ chính quyền phải báo cáo công việc trước dân, tiếp và trả lời thắc mắc, khiếu kiện của dân; tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng nhân dân kiểm tra giám sát hoạt động của chính quyền của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên chủ chốt trong tổ chức Đảng, chính quyền.

Các điểm nóng chính trị- xã hội dù không mong muốn vẫn sẽ là một hiện tượng tồn tại trong đời sống chính trị, đặc biệt là khi xã hội còn phân chia giai cấp, còn những khác biệt về lợi ích, còn bất bình đẳng trong quá trình hiện thực hoá các lợi ích, trong hưởng thụ các thành quả phát triển chung và những phúc lợi xã hội. Do vậy để giữ vững ổn định chính trị- xã hội thì một trong các giải pháp tối ưu là cần phát huy vai trò của công tác dân vận trong phòng ngừa và ngăn chặn không để điểm nóng phát sinh, đó chính là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lượcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./​

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 597

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90471

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5959382

{T